Aktiviteter

Musikkterapi

Vår musikkterapeut tilbyr enetimer og gruppetimer som inneholder et tilpasset musikkopplegg for det enkelte barn. Vi jobber med bl.a. improvisasjon hvor vi tilstreber det å være likeverdige samspillspartner. Barnet kan spille på ulike instrumenter. Fokus kan være kommunikasjon og samspill, kropps- og følelsesbevissthet.

Fysmus (fysio- og musikkterapi)

Fysmus har som overordnet målsetning å gi barnet stimulans både på det motoriske og det mentale plan. Målet er økt kroppsbevissthet og kroppskontroll. Gjennom musikk, lek og bevegelse blir treningen lystbetont. Vi har et fast program som vi går igjennom hver gang med hensiktsmessige øvelser og bevegelser. Siden mange av barna har mindre muligheter til å skaffe seg fysiske erfaringer på egen hånd, er fysmus et tilbud som er med på å gi dem ulike sanseerfaringer.

Sansemusikk

Ulike sanseopplevelser som lukt, smak, lytting og å kjenne på varme og kalde steiner settes inn i en musisk ramme. Barnet sitter på fanget til ledsager eller i huske. Det er et fast program for å skape en trygg og forutsigbar ramme. Timen består videre av gynging på fang og en massasjeaktivitet. Gyngeaktiviteten stimulerer barnets vestibulærsans, som gir barnet opplevelse av kroppens stilling. I massasjesangen masserer ledsageren barnets hender, føtter, armer og bein med piano og sang som akkompagnement.

Dans

Vi har fast program med fokus på store bevegelser, fart og flyt, bevegelseslek, humor og glede. Dansen er et sosialt møtepunkt som skaper felleskap. Parallelt kan det være individuelle mål som det å delta i en gruppe, felles oppmerksomhet, kunne gå i rekke og lignende. Barna har noe ulik utførelse av dansen, noen sitter på fang på rullekrakk mens andre går selv.

Samspillsgruppe

Barna sitter i en ring. Vi har et fast program for å skape en tydelig og forutsigbar ramme. Timen starter med en fast åpningssang hvor vi synger velkommen til hvert enkelt barn. Vi legger opp til at barnet skal svare ja eller hei og rekke opp hånden. Videre legger vi inn aktiviteter som stimulerer og fremmer barnets initiativ, som responderer på barnets initiativ og som kan videreutvikle barnets initiativ. Timene består mye av improvisasjon med åpenhet for barnets ulike uttrykk. Aktivitetene består stort sett i samspills- eller bevegelsesaktiviteter. Til slutt har vi en avslutningssang hvor hvert barn igjen er i fokus etter tur.

Morgensamling

Barn og voksne samles til start på dagen og hilser på hver enkelt.
Samlingen skaper forventning, identitetsutvikling og fellesskapsfølelse. Gjennom sanger knyttet til den aktuelle årstiden trener vi på oppmerksomhet og konsentrasjon. Vi respekterer hverandres uttrykksmåter og venter på tur.

Forming

Vi har mangfoldige sanseopplevelser gjennom ulike materialer. Håndmotorikk og øye/hånd – koordinasjon utvikles. For en glede å skape noe! Vi opplever fargeglede og kreativitet.

Med fokus på prosess maler vi med pensel, fingrene og kroppen. Vi tegner, klipper, limer, former trolldeig, plastelina eller naturmaterialer i sammenheng med årstidene.

Matlaging

Matlaging stimulerer sansene våre (lukt, smak, syn, hørsel, følesans). Hånd- og munnmotorikk trenes i tillegg til øye-håndkoordinering. Barna erfarer hvordan mat lages og får et grunnlag for å utvikle matglede.

Eventyrstund

I samlingen introdusere vi små fortellinger (f.eks. Bukkene Bruse). Med konkreter, bilder, sang, vers og regler vekker vi glede og begeistring hos barna. Barna opplever språket og blir motivert til å bruke det aktivt i samlingen.

Eventyrsamling

Utelek

Vi har sanseopplevelser av lukt, ild, varme og kulde. Sammen utforsker vi barnehagens egen 8-meter-skogen som er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Bading

Onsdag er det svømming på Emma Friskhus i regi av fysioterapeutene fra Bærum kommune. Barn som skal delta trenger henvisning fra lege hvert år. Det er fysioterapeutene som vurderer behovet for bassengtrening, og barn med motoriske utfordringer blir prioritert.

Vannlek

Lek

“I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet”