Samarbeidspartnere

  • Barnehagekontoret, Bærum kommune, avd. barnehage
  • Kommunens ulike helsestasjoner, alt etter hvor barna tilhører
  • PPT, Bærum
  • Logoped, spiseveileder, audiopedagog Bærum kommune
  • Vestre Viken, avd. barnehabiltering, BIP
  • Statped
  • PIT, Ullevål sykehus
  • Nordre Aasen, Kapellveien

Spesialhelsetjeneste

Habiliteringsavdelingen ved Drammen sykehus, Vestre Viken, har ansvar for habiliteringstjenestene for barn i Bærum. I noen tilfeller samarbeider vi også med barneavdelingene, avhengig av behovene i den enkelte sak. Hjelpemiddelsentralen (HMS Akershus) og ulike hjelpemiddelfirma er samarbeidspartnere for oss i forhold til det enkelte barn.  Fysio- og ergoterapeuter fra kommunen, PPT, Tildelingskontoret, helsestasjoner og fastleger, samt kompetansesenter som er spesialiserte i forhold til ulike diagnoser er naturlige samarbeidspartnere for oss. Barnehagen har også meldeplikt til barnevern. Vi kan også ha samarbeid med andre barnehager i kommunen. Styrer er med i nettverksgruppe for private styrere i Bekkestua Øst og styrernettverk Bærum kommune.

Spesialpedagogisk hjelp

Alle barna i Gartnerveien har behov for spesialpedagogisk hjelp. I tillegg til det faste personalet har vi spesialpedagoger fra Spesialpedagogisk tjeneste barnehage, Bærum kommune. Spesialpedagogene utfører spesialpedagogisk hjelp etter Barnehageloven §19a på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste). Vedtak om spesialpedagogisk hjelp fattes av Barnehagekontoret. Spesialpedagoger utfører vedtakene.

Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapitjenesten er del av helsetjeneste barn og unge med nedsatt funksjonsevne, Bærum kommune. Terapeutene gir tilbud i barnehage. Fysioterapi tilbys barn med sen eller avvikende bevegelsesutvikling eller funksjonshemming. Ergoterapi tilbys barn som på grunn av nedsatt funksjonsevne har vansker med å leke og utføre andre aktiviteter. Personalet i barnehagen er med når terapeutene behandler barnet og får opplæring og veiledning om motorikk og fysisk trening.